بدون شک یکی از پیشرفته ترین ابزارهای اطلاع رسانی در قرن حاضر پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی می باشد . این پایگاه اطلاع رسانی در نظر دارد به روز ترین اخبار و اطلاعات در حوزه این اداره کل را در اختیار عموم مردم قرار دهد .