سایت سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان مرحله توسعه خود را میگذراند. لذا ضمن پوزش از کامل نبودن سایت آمادگی خود را برای پذیرفتن پیشنهادات شما به منظور هرچه بهتر شدن سایت پذیرا هستیم.