خراسان جنوبی را می توان به دلیل قرارگیری در موقعیت خاص زمین شناسی ، بهشت معادن شرق کشور نامید.