وظایف سازمان بازرسی کل کشور در قالب فعالیتهای منظم و هدف دار بر اساس مأموریت قانونی سازمان نسبت به نظارت و بازرسی از دستگاههای مشمول بازرسی ، طی سه نوع بازرسی انجام می‌پذیرد