در سال 1235 به دنبال به کار گیری خطوط تلگراف در چندین شهر برای اولین بار تلگراف در ایران دایر شد و این صنعت برای نخستین بار در سال 1255 در شهر اردبیل ما بین میانه و اردبیل به کار گرفته شد و این سرآغاز گسترش این صنعت در امور ارتباطات استان اردبیل می باشد به طوریکه خط تلگرافی اردبیل – خلخال در سال 1314 ، اردبیل – گرمی سال 1335 ، اردبیل – نمین سال 1338 ، اردبیل – پارس آباد سال 1340 ، اردبیل – گیوی سال 1348 ، اردبیل –نیر سال 1350 و در سال 1359 اردبیل با بیله سوار مورد بهره برداری قرار گرفت