شهرستان گرمی دارای2/1752کیلومترمربع مساحت دارد دارای 2 شهر و 3 بخش و 8 دهستان و 325 آبادی و دارای 000/110 نفر جمعیت که 000/35 نفر شهری و 000/65 نفر روستایی می باشد. شهر گرمی ، مرکز شهرستان مغان استان اردبیل ، با پهنه ای حدود 7 کیلومتر مربع ، در شمال خاوری استان اردبیل در مسیر راه تبریز ، پارس آباد در 39 درجه و یک دقیقه پهنای شمالی و 48 درجه و 6 دقیقه درازی خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ قرار دارد .