شهر پارس آباد در 47درجه و 54دقیقه طول جغرافیائی و 39 درجه 39دقیقه عرض جغرافیای قرار گرفته که فاصله آن از مرکز استان 210 کیلومتر می باشد وپارس آباد که قبلا" نام آن قشلاق انجیل گشا تپه معروف بودشهری نوپا با قدمت بیش از 45 سال در شمال شرق استان اردبیل ودر کنار رود ارس قرار گرفته است با توجه باینکه نخستین بنای شهر را مهندس پارسا در سال 1338 بنیان نهاده اسم این شهر را پارس آباد نامیدند. خمعیت موجود شهر بنا به آمارهای اخیر 103283 نفر ومساحت شهر در حدود 1021.7 هکتار می باشد . شهر دارای دو واحد آموزش عالی است و سرانه واحدهای آموزشی 9/1مترمربع در سطح موجود است.شهرداری پارس آباد داری یک ساختمان مرکزی با 151پرسنل و درجه هفت میباشد.