فعالیت در زمینه آموزش انجام پروژه های تحقیقاتی آموزش - آسیب شناسی سیستمهای آموزش - برگزاری کنفرانس تخصصی تبیین نظامهای استاندارد آموزش - برگزاری دوره های آموزشی - فروش نرم افزار جامع مدیریت آموزش