در اوال فعالیت های سازمان ، برنامه ها و فعالیتهای سازمان بیشتر جنبه تبلیغی داشت و ستاد تبلیغات امام با تعداد اندک نیروی انسانی به کار تبلیغ بودند و و روحانیون مبلغ به مناطق مختلف اعزام می شدند . ماهانه گردهمائی استانی برگزار می شد روحانیون مبلغ و کارکنان سازمان در آن شرکت می نمودند و شیوه های تبلیغ ، نحوه اشاعه فرهنگ اسلامی و دینی و ... در گردهمائی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت .