آدرس کامل : استان اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت اداره اموزش وپرورش منطقه انگوت<br /> <br /> تلفن : 0452 6622430-6622431-6622395 -6622376-6622755-6622752- 6622753<br /> <br /> نمابر : 04526622313<br /> <br /> کدپستی : 55555555