این سایت تورهای مسافرتی را به مناطق وحشی و دست نخورده‌ی کشور هندوستان برنامه‌ریزی می‌کند. با ورود به این سایت می‌توانید در گالری عکس آن تصاویر مربوط به این مناطق را مشاهده کنید. مراجعه‌کننده به این سایت می‌تواند در طبیعت گسترده و زیبای کشور هندوستان به جستجو بپردازد. این سایت برنامه‌های مسافرتی خود را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما می‌توانید تعطیلات خود را با استفاده از این سایت برنامه‌ریزی نمایید.