سمبل شهرستان بیله سوار « قیزقلعه سی »<br /> <br /> این قلعه در روستای قیزقلعه سی از توابع بخش مرکزی شهرستان بیله سوار و در شرق رودخانه جین سو قراردارد .<br /> قدمت آن به دوران اشکانی - ساسانی باز می گردد .