بعد از انقلاب اسلامی به منظور اعمال اختیارات دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و تاسیس و بهره برداری از صنایع سنگین کشور و ضرورت توسعه مضاعف اینگونه فعالیتهای اقتصادی بویژه در شرایط جنگ تحمیلی وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات ایجاد شد .