استان همدان با گستره ای به مساحت 17493 کیلومترمربع در غرب ایران بین 33 درجه و 59 دقیقه تا 35 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 34 دقیقه تا 49 درجه و 36 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. استان همدان بر اساس آخرین تقسیمات کشور در سال 1377، دارای 8 شهرستان، 20 شهر، 20 بخش، 70 دهستان و 1122 آبادی دارای اسکنه میباشد. این استان در نتیجه وجود کوههای مرتفع، رودخانه ها و چشمه سارهای فراوان و پرآب و پستی و بلندیهای زیاد، دارای آب و هوای متفاوتی در نقاط مختلف استان میباشد. به این ترتیب که هوای دره های بخش مرکزی، ملایم میباشد.