تلفن: 2651801 الی 4<br /> نمابر: 2651717<br /> آدرس: همدان- بلوار کشاورز - روبروی سازمان جهاد کشاورزی