آدرس کامل : همدان-خیابان فرهنگ-سازمان آموزش وپرورش استان همدان<br /> تلفن : تلفن سازمان: 4-8264041 تلفن گویا :8270047 و8279911 تلفن روابط عمومی: 8251066 <br /> نمابر : 8254043