بی شک انتقادات و پیشنهادات و اطلاعات خوب شما ضمن کمک به شناسائی سرمایه گذاران محترم راهگشای ما در ارائه بهتر اطلاعات و خدمات مورد نیاز خواهد بود .