شرکت شهرکهای صنعتی همدان با هدف ایجاد همآهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنائی و ارائه خدمات مناسب و ضروری برای متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه تولیدات صنعتی در تاریخ 8/11/64 تأسیس و در راستای توسعه صنعتی استان از آغاز فعالیت تاکنون ایجاد شهرکهای صنعتی چشمه قصابان ، بوعلی ، ویان ، ملایر ، لالجین ، رزن اسدآباد ، تویسرکان ، نهاوند ، مجتمع کارگاهی ملایر ، قرق بهار را پیگیری نموده است واحداث شهرکهای صنعتی بهاران ومجتمع کارگاهی همدان رادردست اقدام دارد.