نشانی : ساری - بلوار آزادی - خیابان گل افشان (سروی) <br /> مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی سروش<br /> تلفن : 2267604 -2276673 - 2276674 (0151)