اهداف و وظایف اساسی سازمان ثبت <br /> تثبیت و استحکام و حفظ حقوق و مالکیت اشخاص <br /> ایجاد امنیت ملکی و مالی <br /> کاهش اختلافات ملکی و مالی <br /> تسریع و تسهیل در رسیدگی و اختلافات ملکی و مالی در محاکم <br /> ثبت اسناد رسمی و تضمین اعتبار اسناد رسمی <br /> ثبت شرکتهای تجاری و غیر تجاری <br /> ثبت علائم و اختراعات و مالکیت صنعتی و حمایت قانونی از آنها در اجرای مفاد اسناد رسمی و تحصیل درآمد تبعی