شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام) در تاریخ 15/9/1386 در اداره ثبت شرکت های شهرستان بابل به ثبت رسید و فعالیت اجرایی خود را از ابتدای دی ماه سال 1386 آغاز کرد.