علاوه بر سایر فعالیتهای قانونی، به منظور هماهنگی وهمگامی با رشد و متحول سازی سیستم های اداری، این اداره کل نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9000-2000 در سال 1382 فرآیند ارائه خدمات به مشتریان داخلی و خارجی سازمان را نظام مند و استقرار چرخه بهبود بهره وری و کمیسیون های ذیربط و نظام S5Sنسبت به شناخت و بهبود عملیات و محیط کار سعی می نماید.