قائم شهر (شاهی سابق) یکی از شهرستان های مرکزی استان<br /> مازندران می باشد که با وسعتی برابر 452 کیلومتر مربع از جنوب با <br /> سوادکوه، از شرق با ساری، از شمال با جویبار و بابلسر و از غرب با بابل همسایه است. ارتفاع قائم شهر از سطح دریا 51.2 متر است و از تهران 260 کیلومتر فاصله دارد.