سازمان مسکن و شهر سازی استان گلستان در سال 1377 با پرسنل اولیه نمایندگی سازمان مسکن و شهر سازی استان مازندران در گرگان شروع به کار نموده است .