در راستای سیاستهای کلی گمرک جمهوری اسلامی ایران درامر تسریع و تسهیل درمبادلات بازرگانی از تاریخ دهم اردیبهشت ماه امسال (1382/6/10)گمرک مرزی اینچه برون (استان گلستان) بعنوان گمرک مقصد کارنه تیر معرفی گردید.لازم به ذکر است قبل از این تاریخ گمرک اینچه برون تنها بعنوان گمرک مبدا وسر راهی فعالیت داشته است.