استان گلستان با پیشینه ی تاریخی هفت هزار ساله از دوران آریائیان از محورهای تمدنی ایران زمین محسوب می شود که براساس آمار نامه سال 1381 با مساحت 74/20437 کیلومتر مربع و براساس آمارنامه سال 1376 با مساحت 7/20380 کیلومتر مربع و 3/1 درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است .