استان کرمان پهناور ترین استان کشور. با مساحتی حدود 13/183203کیلومتر مربع بین 54درجه و 21 دقیقه تا 59 درجه و 34دقیقه طول شرقی و 26درجه و29دقیقه تا 31 درجه و 58 دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .حد شمال استان کرمان به استانهای خراسان جنوبی ،یزد ،حدجنوب به استان هرمزگان حدشرقی به استان سیستان وبلوچستان وحدغربی به استان فارس محدود است.