دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در ترم جاری انتخاب واحد اینترنتی بدون پرداخت الکترونیکی انجام خواهد شد و دانشجویان باید همانند گذشته شهریه خود را پرداخت نمایند و در پایان با مراجعه به امور شهریه انتخاب واحد اینترنتی خود را تائید نمایند