با عنایت به نظر وزیر محترم وزارت صنایع و معادن, جناب آقای مهندس محرابیان در خصوص برگزاری جلسات ملاقات مردمی جهت حل مشکلات دست اندرکاران بخش صنعت ومعدن ، از متقاضیان محترم دعوت می گردد .