شبکه اطلاع رسانی سازمان مسکن و شهر سازی استان سمنان در چهار چوب وظایف محوله جهت مطلع نمودن علاقه مندان و مراجعین به سایت در زمینه های امور مهندسی , شهر سازی , عمران , ساخت وساز مسکن و ساختمان و مقررات و دستور العملهای اجرائی آن طراحی و راه اندازی شده است.