هدف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی<br /> نگهداری ، بهره برداری ، توسعه و بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، خطوط انتقال ، مخازن و سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها.