این شرکت به منظور ایجاد امکانات زیر بنائی و زمینه مساعد جهت استقرار صنایع در استان وبه عنوان یکی از اقمار شرکت شهرکهای صنعتی ایران در تاریخ 31 / 2 /1370 در شهرکرد به ثبت رسید و از همان تاریخ فعالیت خود را با توجه به اصول آمایش سرزمین و مطالعات منطقه ای . استراتژی کالبدی و توسعه صنعتی کشور ، که در دستور کار خود داشت آغاز نموده و با پیگیریهای انجام شده در حال حاضر با تعداد 50 پرسنل ،نوزده شهرک صنعتی مصوب را تحت پوشش دارد و با تلاش زیاد توانسته است در این منطقه محروم بعنوان یک شرکت خودگردان نسبت به ارائه خدمات به صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی انجام وظیفه نماید