در دنیای پیچیده و پر تحول امروز، مدیریت باید نقش اساسی و حیاتی خود را در برپایی تمدن مبتنی بر ارزشهای دیرین انسانی، ایفا نماید. برای تحقق این امر مهم داشتن درک و برداشت صحیح از واقعیتهای دنیای امروز و اهداف آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مطالب اساسی این است که مدیریت برای موفقیت در امر تحقق اهداف در سطح فردی، گروهی و سازمانی نیازمند بکارگیری صحیح منابع انسانی است چرا که انسان یک منبع سرشار و غنی و به لحاظ قوه تفکر و خلاقیت نامحدود است. از طرفی انسان یک ابزار یا ماشین نیست بلکه انسان اگر جوهر انسانی خود را با هنر آمیخته است مد نظر قرار دهد در کمترین زمان و پایین ترین هزینه مسیر تعالی و ترقی را می پیماید.