دفاتر امور بانوان استانداری های سراسر کشور از سال 1369 به نام کمیسیون های امور بانوان در استانداری ها تشکیل و براساس دستورالعمل اجرایی مشخص شروع به فعالیت نمودند. در استان آذربایجانغربی نیز کمیسیون امور بانوان از سال 1369 زیر نظر معاون سیاسی امنیتی استانداری و دبیری مشاور استاندار در امور بانوان براساس دستورالعمل ابلاغی شروع به فعالیت نموده و با هدایت و نظارت کمیسیون امور بانوان استان در شهرستان ها نیز دفاتری به نام کمیسیون امور بانوان شهرستان تشکیل و زیر نظر فرمانداران فعالیت خود را شروع کردند.