استان هرمزگان با وسعت 8/68475 کیلومتر مربع در جنوب ایران و در 25 درجه و 23 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 41 دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقی واقع شده است .