عمده ترین ابزار ساز وکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده، و تسهیلات بانکی، بورس سهام و کالا، حسابرسی و اعمال تعرفه های تجاری می باشد