شرح وظایف : <br /> ـ تدوین استراتژی“ها (راهبردها) سیاست“ها خط“مشی““ها و برنامه““های توسعه صنعتی و معدنی کشور در چارچوب سیاست“های اقتصادی کشور.<br /> ـ تهیه و تدوین و اجرای برنامه“های خاص و استراتژیک صنعتی و معدنی در بخش دولتی.<br /> ـ ارائه راهبرد سیاست“ها تدوین مقررات استانداردها و شاخص“های بهره“برداری از معادن و صنایع کشور.<br /> ـ نظارت بر روند فعالیت“های صنعتی و معدنی در جهت تحقق سیاست“ها هدف“ها و اجرای برنامه“های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.<br /> ـ تنظیم و تدوین ضوابط و مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه“گذاران داخلی و خارجی بخش صنعت و معدن.<br /> و...