مأموریت انجمن باور تلاش جهت برابرسازی فرصتهای اجتماعی برای افراد دارای معلولیت با عموم جامعه است. انجمن قصد دارد از طریق افزایش حساسیت و آگاهی اجتماعی نسبت به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در جامعه ایران، پیگیری تدوین، تصویب، اصلاح و پیاده سازی قوانین ومقررات مرتبط با معلولان و تهیه، گردآوری و نشر دانش و اطلاعات حوزه افراد دارای معلولیت، در این مسیر گام بردارد.