استان لرستان با توجه به واقع شدن در ناحیه میانی زاگرس در مسیر جریان دو توده هوا قرار دارد . یکی جریانهای گرم و مرطوب سودانی که از دریای سرخ وفلات عربستان از سمت جنوب غرب و دیگری جریانهای معتدل و مرطوب مدیترانه ای که از سمت غرب ، استان ما را تحت تاثیر قرارمی دهند. هر گاه این دو توده هوابا هم برخوردکنندجبهه های باران زای بسیارمناسبی تشکیل میدهندکه بیشترین بارش را درپی دارند.<br /> به این دلیل استان ما با متوسط بارندگی حدود 580 میلیمتر در سال بعد از استانهای حوزه دریای خزر و حوزه دریاچه ارومیه سومین منطقه پرباران کشور بشمار می رود . کمترین باران درشمال شهرستان ازنا با250 میلیمتروبیشترین مقداربارش درجنوب اشترانکوه با 1300 میلیمتر اتفاق می افتد<br /> این میزان بارندگی بهمراه توپوگرافی کوهستانی وآب و هوای مناسب باعث شده که یکی از متنوع ترین زیست بوم گیاهی در استان ما شکل گرفته و از لحاظ اقتصادی درخور اهمیت است.