دامپزشکی محور تحقق : دام سالم- غذای سالم-انسان سالم