استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی کشور واقع و توسط استانهای فارس ،اصفهان ، بوشهر ، خوزستان و چهار محال و بختیاری محصور شده و به سبب راههای مهم ارتباطی و در دست احداث پل مناسب ارتباطی جنوب به مرکز و شمال کشور بوده و منابع خدادادی عظیمی را در خود جا داده است با توجه به مزیتهای نسبی منطقه ای بستر مناسبی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی می باشد <br /> در این راستا ، شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بمنظور ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی در سال 1370 تاسیس و فعالیت خود را با توجه به اصول آمایش سرزمین و مطالعات منطقه ای ، استراتژی کالبدی و توسعه صنعتی کشور که در دستور کار خود داشت آغاز نموده اند.