این یک سایت شخصی و متعلق به همه هم شهرستانی ها و هم استانی ها بوده که دربخش اهداف نکاتی ذکر شده است.