برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل های مسئله فلسطین با سایت موسسه پژوهشی حقوق بشر اسراء مراجعه فرمایید.