شرح وظایف اداره کل امور مالیاتی استان <br /> ـ شناسایی منابع درآمدهای مالیاتی استان و تشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور. <br /> ـ برنامه ریزی و اتخاذ روشهای مناسب به منظور افزایش میزان وصولی با اجرای دقیق قوانین و مقررات مالیاتی کشور. <br /> و ...