شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص) در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1370 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1203 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان سنندج به ثبت رسیده است. <br /> در حال حاضر شرکت شهرکهای صنعتی کردستان ( سهامی خاص ) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت شهرکهای صنعتی ایران می‌باشد.