اهدف کلی اداره راه و ترابری :<br /> نگهداری و ساختمان و توسعه راههای ارتباطی استان