شهرستان قروه با وسعت حدود ، 4338.7 کیلومتر مربع معادل 15.4 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در جنوب شرقی استان قرار گرفته ، از شمال به بیجار، از جنوب به کرمانشاه ،از شرق به همدان و از غرب به سنندج محدود شده است. این شهرستان دارای 5 مرکز شهری ، 4 بخش ، 13 دهستان و 241 آبادی دارای سکنه است.