شهرستان دیواندره دارای سه بخش مرکزی ، کرفتو و سارال و 9 دهستان (حومه – قراتوره – چهل چشمه – اوباتو – کانی شیرین – زرینه – سارال – کوله و حسین آباد شمالی ) می باشد . تعداد کل روستاهای تابعه شهرستان دیواندره 194 روستا می باشد .