دومین کتابخانه ای که در شهر سنندج به صورت عمومی و بیشتر به منظور استفاده دانش آموزان و معلمین شهر ایجاد شد کتابخانه امور تربیتی بود ه که در محل فعلی موزه سنندج واقع بود .<br /> بدنبال تصویب قانون ایجاد کتابخانه های عمومی در سال 1344اولین کتابخانه عمومی توسط دولت در سال 1346 در بخش دیواندره ایجاد و راه اندازی گردید.