هرس، پرتالی علمی و تخصصی است که در آن علوم کشاورزی، صنایع غذایی، دامی، خدمات شهری و محیط زیست توسط متخصصین و علاقه مندان در این رشته ها در محیطی ساده مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد. <br /> انجام امور مطالعاتی در زمینه های کشاورزی . منابع طبیعی . باغات و فروش ادوات باغبانی ماشینهای منابع طبیعی جنگل و جنگل کاری